Archiwa roku: 2009

Свобода слова на талони

Grekokatolicy - Listopad 2009

Дуже небезпечним явищем для занепадаючої комуністичної системи періоду 80. років у Польщі був незалежний обмін думок, поява тзв. „другого обігу” та друкування опозиційними середовищами листівок, преси, брошур, а навіть книжок поза межами комуністичної цензури. Подібно було й в Україні. Критичні відносно „комуністичної верхівки” статті з’являлися у так званому „самвидаві”. Подолання інформаційного монополю влади було першою метою опозиціонерів, а свобода слова їхнім першим постулатом. Служба безпеки ПНР наполегливо збирала усі інформації, які відносилися кожного навіть майменшого випадку розповсюдження, місця друкування та каналів дистрибуції антисоціалістичної літератури. У есбецькому слангу розповсюдження листівок та незалежної публіцистики йменовано „шкідливим політичним актом”.
Czytaj więcej…

Kombinacje bezpieki wobec Ukraińców

Debata - Wrzesień 2009

Wśród dokumentów wytworzonych przez SB związanych z inwigilacją środowiska mniejszości ukraińskiej w Polsce , w tym szczególnie dotyczących terenu Warmii i Mazur, natrafić można na swego rodzaju cymelia. Zaskakują one swoją treścią i zwracają uwagę na słabo rozpoznane elementy działalności bezpieki wobec tej społeczności albo też ujawniają zupełnie nieznane , a zatem nieobecne w świadomości historycznej wydarzenia . W zamieszczonym tu tekście pokażę kilka przykładów ilustrujących powyższą tezę.
Czytaj więcej…

Refleksy źródeł. Wspomnienie XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

Debata - Sierpień 2009

Zjazd historyków, Powrót do źródeł, okładka
Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (2009), Olsztyn 2010

Uczta odbyła się w Olsztynie – agape historyków. Gród nad Łyną w dniach 16–19 września 2009 r. nobilitowano kongresem ponad półtoratysięcznej rzeszy sług muzy Klio. Profesor Andrzej Chwalba ujął w ramy wykładu inauguracyjnego – opisując udział historyka w debacie publicznej – taką oto dychotomię: kapłaństwo czy służba? Pytań podczas obrad stawiano więcej niż udzielano odpowiedzi – takie mam wrażenie. Prezentowano dorobek polskiej nauki historycznej w sposób ostrożny, wyważony, uruchamiający refleksję oraz przywracający wiarę w ars historica. W dobie traktowania przeszłości jako bez przerwy otwartego dla różnorakiej klienteli marketu budująco brzmiało przesłanie Zjazdu: „Powrót do źródeł”. W haśle tym w najbardziej zwięzłej formie wyeksponowano sens podejmowanych przez historyków wysiłków badawczych. 
Czytaj więcej…

Warmia i Mazury dla regionalistów

Varia - Lipiec 2009

Recenzja książki „Regionaliści Warmii i Mazur ujawniają tajemnice”
Historia Warmii i Mazur pokazana od innej strony, od strony historyka – nie naukowca, a pasjonata, może zainteresować każdego, w szczególności mieszkańców tego obszaru. Książka „Regionaliści Warmii i Mazur ujawniają tajemnice” autorstwa: Ryszarda Bitowa, Jerzego Necio, Szymona Kazimierskiego, Wiesława Kołłątaja, Adama Jędrzejczaka i Tomasza Sowińskiego, wydawnictwa Regionalista z Olsztyna, próbuje dogłębnie wyjaśnić kwestie sporne dotyczące historii Warmii i Mazur, a także odkryć na nowo wiele faktów.
Czytaj więcej…

Unicka cerkiew w "Beskidzie"

Debata - Czerwiec 2009

Po 1947 r. greckokatolickie i prawosławne domy modlitwy użytkowane do tej pory przez Ukraińców opustoszały w następstwie sfinalizowania deportacyjnej akcji „Wisła”. W nowych miejscach osiedlenia, na tzw. Ziemiach Odzyskanych, ukraińscy chrześcijanie wyznania greckokatolickiego – a ci w grupie przesiedlonych stanowili większość – jeśli chcieli uczestniczyć w nabożeństwach, musieli dokonywać wyboru pomiędzy kościołami rzymskokatolickimi a cerkwiami prawosławnymi.
Czytaj więcej…

Beskid na Warmii i Mazurach – ukraiński obiekt z agenturalnej geografii

Debata - Marzec 2009

Twórcy żargonu tajnej policji politycznej PRL zaadaptowali słowo „obiekt” i nadali mu nowe znaczenie. Esbecy rozumieli je jako instytucję bądź środowisko wymagające kontroli, czyli – wg ich nomenklatury – „wymagające ochrony”. Za takie uznano np. mniejszości narodowe. „Obiekty” były celem stałej działalności operacyjnej. SB realizowała swoją misję na podobieństwo firmy, dla której mniejszość stanowiła źródło ciągłego dopływu informacji na własny temat. Ustawiczne zbieranie wiadomości dotyczących „obiektu”, oparte zresztą o sieć rozmieszczonych w nim osobowych źródeł informacji, analizowanie zdobytej wiedzy i prognozowanie rozwoju sytuacji w „obiekcie”, jako forma pracy operacyjnej nosiła w esbeckim slangu nazwę „sprawy obiektowej”.
Czytaj więcej…

Pruć historię – prząść legendę

Debata - Luty 2009

W odpowiedzi na artykuł z marcowej „Debaty” („Dużo zrobił dla uczelni i SB”- Miron Sycz i inni a Służba Bezpieczeństwa PRL”) ukazał się na łamach „Naszego Słowa” (nr z 17 maja 2009) obszerny wywiad z Mironem Syczem, posłem na Sejm RP. Rozmowę przeprowadził naczelny redaktor tygodnika Związku Ukraińców w Polsce – Jarosław Prystasz. Trudno nie odnieść się do ponad dwustronicowego elaboratu, niekoniecznie idącego w parze z historią…

Czytaj więcej…