Prusy biskupa Chrystiana – przerwany eksperyment

Debata - Grudzień 2013

Los cysterskiej misji z początku XIII wieku stanowi spektakularny przykład podejmowania „europejskich” decyzji dotyczących ziem pruskich. Zapadały one daleko: w papieskiej kurii i na cesarskim dworze. Oba filary średniowiecznego ładu znajdowały się w ostrym konflikcie. Krzyżacy, nie bacząc na starcie władzy świeckiej i duchownej, właśnie w takich warunkach wygrali koncesję na opanowanie nadbałtyckich ziem pomiędzy Wisłą a Niemnem. Istniał jednak moment, w którym mieszkańcy tego kraju, mogli znaleźć się w państwie biskupim a nie zakonnym. O sposobie chrystianizacji Prusów przesądził splot wydarzeń, których głównym protagonistą był mnich cysterski Chrystian. Papież Innocenty III nadał mu godność biskupa Prus i polecenie nawracania pogan.

Pieczęć biskupa Chrystiana, żródło kmdg. grudziadz. pl
Pieczęć biskupa Chrystiana, źródło: kmdg.grudziadz.pl

 

Neofici

Wysiłek apostolski Chrystiana przyniósł pełen sukces. W 1216 roku Rzym stał się świadkiem uroczystego chrztu. Pruscy naczelnicy ziem: Surwabuno z Luboui i Warpoda z Lausanii podczas ceremonii z udziałem papieża dostąpili sakramentu oczyszczenia i nawrócenia. 1 Biskup Rzymu, powodowany widocznymi efektami pracy Chrystiana, zaapelował, by chrześcijańscy książęta czynnie wsparli cysterskiego misjonarza.

Terytorium plemienne, na którym Chrystian miał realizować swoje zadanie – Pomezania, graniczyło z Pomorzem i Mazowszem. Panowie tych ziem: Świętopełk i Konrad, zainteresowani powiększeniem swoich wpływów na obszarze Prus, udzielili misjonarzowi znaczącej pomocy. Książę pomorski podarował mu Zantyr – gród z przeznaczeniem na stolicę biskupią, a od księcia Mazowsza i ordynariusza płockiego Chrystian otrzymał wsie i grody w Ziemi Chełmińskiej.

Dobrzyń nad Wisłą, Góra Zamkowa - domniemana siedziba zakonu braci dobrzyńskich, źródło Wikipedia
Dobrzyń nad Wisłą, Góra Zamkowa – domniemana siedziba jedynego zakonu rycerskiego powstałego na ziemiach polskich – Zakonu Rycerzy Chrystusa, źródło: Wikipedia
Krzyżowcy

Misja Chrystiana przebiegała równolegle z piątą krucjatą (1217 – 1221). Dzielnicowi książęta polscy pochłonięci własnymi antagonizmami nie kwapili się do uczestnictwa w odległych wyprawach krzyżowych. Zamiast kosztownych ekspedycji wybierali zbrojne wyprawy na pobliskie ziemie pruskie, tym bardziej, że Prusowie uderzali niespodziewanie. Dla Piastów stali się uciążliwym i zuchwałym przeciwnikiem. Płonące pogranicze prusko – mazowieckie uspokoił na krótko wojewoda Konrada – Krystyn. Sam jednak stał się ofiarą swego mocodawcy, Konrad kazał go oślepić i zabić.

Prusów usiłowano uśmierzać poprzez antypogańskie krucjaty. O papieską zgodę na ich organizację wystąpił w 1218 roku Leszek Biały. Na jedną z wypraw wyruszył m. in. książę śląski Henryk Brodaty. Najazd na ziemię sąsiadów był okazją do zaprezentowania siły w stosunkach wewnątrzpolskich. W feudalnym świecie, wypełnionym permanentnym konfliktem i obawą o zdradę, książętom piastowskim udało się osiągnąć chwilowy consensus. Niedługo później zorganizowano stróżę nad granicą pruską. Wspólna akcja załamała się, a najbardziej zainteresowany w obronie swej dziedziny – Konrad Mazowiecki pamiętał o występujących w hufcach księcia śląskiego zakonnikach – rycerzach. Na ziemiach polskich obecni już byli joannici – na Śląsku, templariusze – w Wielkopolsce, a na Pomorzu Gdańskim nawet hiszpańscy kalatrawensi. 2 Konrada, opanowanego ambicją uzyskania tronu senioralnego w Krakowie – tu konkurentem był dla niego Henryk Brodaty, silnie poruszał także przykład zakonu Kawalerów Mieczowych z Inflant.

Biskup Chrystian, poświęcając się nawracaniu Prusów, szybko dostrzegł olbrzymie niebezpieczeństwo w korzystaniu z pomocy świeckich panów feudalnych. Rozumiał, że ich celem jest rozbudowywanie wpływów politycznych i podporządkowywanie nowo zdobytych ziem. Na szczęście papież przewidująco zabezpieczył pierwszego ordynariusza Prus – bez zgody Chrystiana krzyżowcy nie mogli wkraczać do jego kraju.

Zakon Niemiecki

„Dlatego więc chcemy, by poprzez wiersze niniejszego pisma wiadomym się stało tak dla współczesnych w Cesarstwie, jak i dla wszystkich przyszłych, że brat Herman [von Salza – przyp. aut.], czcigodny mistrz Szpitala Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie, wierny nasz, oznajmiając z wielkim zapałem pokorne pragnienie swej duszy oświadczył, iż oddany nasz Konrad, książę Mazowsza i Kujaw, obiecał i zobowiązał się zaopatrzyć jego i jego braci w ziemię zwaną Chełmno i w innej ziemi, mianowicie między swą marchią a granicami Prus, tak jednak by podjęli trud i we właściwym czasie wkroczyli na ziemię pruską i opanowali ją ku czci i chwale prawdziwego Boga.” 3

Pod dokumentem – „złotą bullą z Rimini”- podpisał się cesarz Fryderyk II rzekomo w 1226 roku. W istocie był to dla Zakonu oczekiwany podarunek. Ziemie pogan, jak powszechnie wówczas uważano – niczyje, stać się miały własnością Zakonu.

Fryderyk II antydatował nadanie. Według najnowszych badań dokument powstał w czasie pobytu cesarza w Niemczech, pomiędzy majem a sierpniem 1235 roku. 4 Krzyżacy dotarli już wówczas do Kwidzyna i planowali dalszą ekspansję wzdłuż Wisły, Nogatu i Zalewu Wiślanego. Fryderyk II wyrządzał przysługę, zapamiętanemu z ostatniej wspólnej wyprawy krzyżowej, Hermanowi von Salza. Antydatowanie dokumentu było Zakonowi bardzo potrzebne. Konrad mógł przecież cofnąć dotychczas nadane przywileje w drodze retorsji, ponieważ w Ziemi Dobrzyńskiej Krzyżacy zagarnęli beneficja nadane przez księcia innemu zakonowi – Rycerzom Chrystusa. Nawiasem mówiąc, wspólnota tzw. dobrzyńców zorganizowana została z inicjatywy Chrystiana i miała służyć ochronie jego misji pruskiej.

Herb Zakonu Rycerzy Chrystusa tzw. dobrzyńców, źródło Wikipedia
Herb Zakonu Rycerzy Chrystusa tzw. dobrzyńców, źródło: Wikipedia
Biskup kontra Zakon

Praca apostolska oprócz sukcesów przyniosła Chrystianowi również niewolę. Pomiędzy rokiem 1234 a 1238, w newralgicznym dla przyszłości Prus momencie, Chrystian był pozbawiony możliwości podejmowania działań. 5 Został pojmany, próbując znaleźć chętnych do przyjęcia chrztu na Sambii. Tymczasem Krzyżacy przejęli należące do niego terytoria. 6 Katedrę w Zantyrze zniszczył zaś margrabia miśnieński Henryk. 7

Chrystian poskarżył się papieżowi Grzegorzowi IX. Ten zaś nakazał biskupowi miśnieńskiemu rozpatrzyć zażalenie. Z tekstu wynika, że Krzyżacy prześladowali nowo nawróconych i nie dbali o nowo zbudowane kościoły. Ponadto: „Pewnych szlachetnych Prusów, których – schwytanych przy pomocy pielgrzymów – trzymali w więzieniu, a za których mogli wykupić tegoż biskupa, za pieniądze puścili wolno; pewnego zaś szlachetnego neofitę, który rzeczonemu biskupowi dla zachowania wiary katolickiej dał swego syna jako zakładnika, zgładzili, ponieważ według żądania nie mogli od niego wydrzeć pieniędzy.” 8

Biskup Chrystian próbował jeszcze hamować zapędy Zakonu, opowiadając się po stronie powstańców pruskich, gdy ci poderwali się do walki w 1242 roku. Innocenty IV – od 1243 roku następca Grzegorza IX na Stolicy Piotrowej – zakazał Chrystianowi szkodzić Krzyżakom. Nie dość tego, zgodnie z życzeniem papieża, biskup Prus miał zostać ograniczony w sprawowaniu administracji nad całym krajem. 9 Niekorzystne dla Chrystiana rozwiązania były następstwem niechęci legata papieskiego Wilhelma z Modeny do cystersów. Przedstawiciel Rzymu popierał dominikanów i to biskupom z tego zgromadzenia miały przypaść trzy z czterech diecezji, na które już w 1236 roku chciano podzielić Prusy. Niespodziewany powrót Chrystiana z niewoli opóźnił ten proces. Biskup Prus usiłował bowiem przywrócić dawne ustalenia. Chrystian opierał się na ustaleniach umowy, jaką zawarł z Krzyżakami w Rubenicht jeszcze w 1231 roku. Zakon miał wtedy otrzymać tylko 1/3 zdobytych w Prusach ziem. Ostatecznego podziału kraju na cztery diecezje: chełmińską, warmińską, pomezańską i sambijską dokonał legat Wilhelm z Modeny 29 lipca 1243 roku. 10 Chrystian nie dokonał wyboru żadnej z nich. Zmarł 4 grudnia 1245 roku, wracając z soboru w Lyonie.

„ Z czasem niszczeje to, co w czasie się dzieje, jeśli nie uzyska wsparcia żywego głosu świadków lub pamięci pisma.” 11

Głos biskupa Prus, usłyszany po wiekach, wzrusza i skłania do zastanowienia.

Biskup Chrystian w herbie Grudziadza, żródło Wikipedia
Biskup Chrystian w herbie Grudziądza, źródło:Wikipedia

Przypisy

 1. Ł. Okulicz – Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997, s. 261.
 2. Por. H. Boockmann, Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, Warszawa 1998, s. 91 – 92.
 3. Tzw. „złota bulla z Rimini”. Oficjalna data wystawienia dokumentu – marzec 1226 roku. Potwierdzenie cesarza Fryderyka II przyszłych nadań Konrada Mazowieckiego dla Hermana von Salzy, wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego i nadanie szeregu przywilejów dla Zakonu w Ziemi Chełmińskiej i Prusach, [w:] Zakon Krzyżacki i jego państwo w Prusach. Wybór tekstów źródłowych, pod red. A. Radzimińskiego, Toruń 2005, s. 26 – 27.
 4. Komentarz T. Jasińskiego, [w:] tamże, s. 21 -22.
 5. K. Białoskórska, Święty Chrystian – „Primus episcopus Prussiae” i jego misyjne biskupstwo. Kilka uwag o perspektywach i potrzebie dalszych badań [w:] Grudziądz miastem Chrystiana. Materiały posesyjne, Grudziądz 2002, s. 21 – 22.
 6. J. Powierski, Kazimierz Kujawski a początki rywalizacji o ziemie zachodniobałtyjskie ( do 1247 roku), [w:] Prussica, t. II, Malbork 2005, s. 239.
 7. K. Białoskórska, dz. cyt., s. 22.
 8. Nakaz rozpatrzenia skargi biskupa Chrystiana przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu wydany przez papieża Grzegorza IX biskupowi miśnieńskiemu – 11 kwietnia 1240 roku, [w:] Zakon Krzyżacki…, dz. cyt., s. 40 – 41.
 9. Zakon Krzyżacki…, dz. cyt., s. 241 – 242..
 10. G. Labuda, Osadzenie Krzyżaków w ziemi chełmińskiej, [w:] Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – społeczeństwo – państwo – ideologia, Gdańsk1986, s. 128 – 129.
 11. Nadanie praw i posiadłości w Ziemi Chełmińskiej dokonane przez Chrystiana na rzecz Zakonu Krzyżackiego – 1231 r., [w:] Zakon Krzyżacki…, dz. cyt., s. 36.